Representació Estudiantil

Un dels objectius de l’AEF-UB és ser la veu dels estudiants als òrgans de govern de la facultat i la UB. Considerem fonamental defensar i vetllar pels drets dels estudiants; és per aquest motiu que ens presentem a les eleccions que tenen lloc cada quatre anys per a escollir els estudiants que formaran part del Claustre de la UB, la Junta de la Facultat i el Consell d’Estudis, que tenen les següents funcions:

  • Claustre de la UB: màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Està format pel rector, el secretari general i el gerent i fins a 300 membres, dels quals com a mínim el 51% han de ser doctors dels cossos docents universitaris. Entre d’altres, s’encarrega d’elaborar, modificar i desenvolupar els Estatuts de la UB; també gestiona els càrrecs i òrgans de govern de la Universitat, aprova les seves línies generals d’actuació i, en circumstàncies extraordinàries, pot convocar eleccions a rector/a. Al Claustre de la UB hi formen part estudiants dels diferents graus oferts per la UB.
 
  • Junta de la Facultat: òrgan de govern de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, format per un màxim de 50 membres: 25 professors ordinaris, 5 membres docents o investigadors, 15 estudiants (dels quals, 9 del grau de farmàcia) i 5 representants del personal d’administració i serveis. Els càrrecs es renoven cada quatre anys. D’entre les seves múlitples funcions, s’inclouen l’elaboració dels plans d’estudis, la organització d’ensenyaments de doctorat i postgrau, la matriculació dels alumnes i el seguiment del seu currículum, proposar i acordar inversions en obres majors i de conservació i vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient.
 
  • Consell d’Estudis: el seu objectiu general és la promoció, el seguiment i la millora contínua de l’ensenyament. Està format per un/a professor/a de cada àrea de coneixement que tingui docència en l’ensenyament, tants estudiants com professors representants d’àrea de coneixement i un membre del personal d’administració i serveis, el qual té veu però no vot. El Consell d’Estudis es renova cada 2 anys; entre d’altres, les seves funcions són: vetllar per la coherència i interrelació de les matèries en el marc del pla d’estudis, vetllar pel compliment del calendari oficial de la UB, establir el calendari d’exàmens de l’ensenyament i recollir les opinions dels estudiants sobre les assignatures de l’ensenyament.